Become a great learner ตลอดเวลา ในสมองของคนรวยมักจะหาโอกาสเรียนรู้และเติบโต ขณะที่คนจนมักคิดว่าเรื่องนั้นๆเรารู้แล้ว // จงเป็นนักเรียนรู้ผู้ยิ่งใหญ่ // เราเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญได้ในทุกเรื่อง // เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว…

Become a great learner ตลอดเวลา ในสมองของคนรวยมักจะหาโอกาสเรียนรู้และเติบโต ขณะที่คนจนมักคิดว่าเรื่องนั้นๆเรารู้แล้ว // จงเป็นนักเรียนรู้ผู้ยิ่งใหญ่ // เราเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญได้ในทุกเรื่อง // เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว อะไรคือเรื่องที่เราสนใจ เราใช้เวลาอยู่กับมันได้นานๆ หรืออะไรที่เราต้องเจอมันอยู่ทุกวัน เลือกมาซักเรื่อง และเรียนรู้ที่จะทำมันให้ได้ผลที่ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น // จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่สำคัญ ขอให้เรียนรู้ และเติบโตทุกวัน เป็นใช้ได้ // การ์ดเคล็ดลับจากสมองเงินล้าน ชุด Secrets of the millionaire mind, T. Harv Eker