Framework Coaching Process for Team // Coaching Cards’ Session in Corporate. 7 Participants 3…
ทั่วไป

Framework Coaching Process for Team // Coaching Cards’ Session in Corporate. 7 Participants 3…

Framework Coaching Process for Team // Coaching Cards’ Session in Corporate. 7 Participants 3 ชั่วโมง กับการทำกรุ้ปโค้ชชิ่งด้วยการ์ด เพื่อการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทำความเข้าใจตัวเองและการเพิ่มเข้าใจเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น // เมื่อการ์ด เข้าองค์กร #การ์ดเลือกคน

By

Framework Coaching Process for Team // Coaching Cards’ Session in Corporate. 7 Participants 3 ชั่วโมง กับการทำกรุ้ปโค้ชชิ่งด้วยการ์ด เพื่อการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทำความเข้าใจตัวเองและการเพิ่มเข้าใจเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น // เมื่อการ์ด เข้าองค์กร #การ์ดเลือกคน

You may also like