Card of the day: เมตตาตัวเอง และคนรอบข้าง ให้มาก ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลัง การเล่น การทำงาน, เมื่อเราคิด รู้สึก ลงมือทำ…
ทั่วไป

Card of the day: เมตตาตัวเอง และคนรอบข้าง ให้มาก ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลัง การเล่น การทำงาน, เมื่อเราคิด รู้สึก ลงมือทำ…

Card of the day: เมตตาตัวเอง และคนรอบข้าง ให้มาก ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลัง การเล่น การทำงาน, เมื่อเราคิด รู้สึก ลงมือทำ ด้วยความเมตตา เมื่อนั้นเราจะเข้าถึง หรือเชื่อมต่อกับ เจตนาหรือความมุ่งหวังของเราได้ /// สำหรับเรา เมตตาแปลว่าอะไร // ถ้าเราเมตตาแบบนั้นได้ เราจะเห็นตัวเราเป็นยังไง รู้สึกต่อตัวเองยังไง // เพื่อให้เราเข้าใกล้ภาพนั้นได้ เราจะเริ่มต้นรดน้ำ พรวนดินปลูกความเมตตาตัวเอง เรื่องไหน ยังไง เป็นอันดับแรก // Power of Intention Card, Dr Wayne Dyer #โค้ชด้วยการ์ด

By

Card of the day: เมตตาตัวเอง และคนรอบข้าง ให้มาก ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลัง การเล่น การทำงาน, เมื่อเราคิด รู้สึก ลงมือทำ ด้วยความเมตตา เมื่อนั้นเราจะเข้าถึง หรือเชื่อมต่อกับ เจตนาหรือความมุ่งหวังของเราได้ /// สำหรับเรา เมตตาแปลว่าอะไร // ถ้าเราเมตตาแบบนั้นได้ เราจะเห็นตัวเราเป็นยังไง รู้สึกต่อตัวเองยังไง // เพื่อให้เราเข้าใกล้ภาพนั้นได้ เราจะเริ่มต้นรดน้ำ พรวนดินปลูกความเมตตาตัวเอง เรื่องไหน ยังไง เป็นอันดับแรก // Power of Intention Card, Dr Wayne Dyer #โค้ชด้วยการ์ดYou may also like