e0b983e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8a7e0b8b2e0b887e0b981e0b89ee0b8a5e0b899-e0b981e0b881e0b989e0b89be0b8b1e0b88de0b8abe0b8b2-e0b8abe0b8a3.jpg

ในการวางแพลน แก้ปัญหา หรือตั้งเป้าหมาย โดยปกติเราจะมองแต่จากมุมมองของตัวเองซะส่วนใหญ่ (i) แต่จริงๆแล้ว เราอาจเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นได้ ด้วยการมองผ่านมุมมองของคนอื่นๆ // อาจเป็นมุมมองของคู่สนทนาอีกฝ่ายนึง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซักคนก็ได้ (you) หรืออาจใช้วิธีมองผ่านมุมมองของที่ปรึกษา ที่เราคิด/มอง/รู้สึกว่า…

Post A Comment

Your email address will not be published.